Mūsu un Reggio Emilia filosofija: vārdi māca, piemēri aizrauj.

Putnu dārzs ir Reggio Emilia pedagoģiskās pieejas pirmsskola. Esam pārņēmuši labākās idejas no Reggio Emilia globālās pieredzes un harmoniski iekļāvuši Latvijas vidē. Putnu dārza ikdienu veido rotaļas un praktiskas nodarbības, kas balstās uz Reggio Emilia pieejas principiem.

Reggio Emilia pieejas pamatlicējs ir Loriss Malaguci (Loris Malaguzzi, 1920–1994), kurš 20. gadsimta otrajā pusē to sāka praktizēt Itālijā. L. Malaguci uzskatu pamatā ir pārliecība, ka bērnam pašam ir jānonāk pie zināšanām, bet prasmes bērns visefektīvāk var attīstīt, brīvi darbojoties. Intelektuālā izaugsme bērnam notiek kustībā, gūstot pieredzi praktiskos darbos. Tas arī ir viens no Reggio Emilia pieejas vadmotīviem – mācīties ar kustību paust emocijas.

Prātam vajag spārnus!

Putns ir brīvības simbols. Putnu dārzs ir vieta, kur bērni aug kā brīvas, radošas un saprātīgas personības. Putnu dārza cilvēki ir bērnu līdzgaitnieki un atbalstītāji. Mūsu izpratnē brīvība nav visatļautība. Bērnam ir skaidri jāzina noteikumi, bet tiem jābūt saprotamiem un viegli īstenojamiem, atbilstošiem vecumposmam un briedumam. Bērna izaugsme Putnu dārzā balstās uz sociāli emocionālo kompetenču attīstību, rūpēm par drošību, atbalstu un mīlošām robežām, kas paplašina apziņu un ļauj lidot.

Putnu dārza skolotāji ir pārliecināti, ka jau no dzimšanas bērnam piemīt milzīgs potenciāls un ka bērns ir līdzvērtīgs kopienas biedrs. Ikdienā darbinieki ņem vērā katra bērna personību, uztveres veidu, pasaules redzējumu un zināšanu apguves tempu, pievērš uzmanību sociāli emocionālo kompetenču attīstībai.

Mēs vēlamies saglabāt šo lidojuma sajūtu gan bērnam, gan pieaugušajam, sniedzot iespēju izpausties, “lidot”.

Mācību programma

Putnu dārza pirmsskolas izglītības mācību programmas saturs tiek realizēts, balstoties uz Reggio Emilia pieeju. Putnu dārzā mācības, kas notiek izzināšanas un rotaļu veidā, tiek organizētas dažādu lielumu attīstības centros, kas paredzēti:

Attīstības centri

Valodas, lasītprasmes un rakstītprasmes attīstībai

Matemātisko priekšstatu veidošanai un konstruēšanai

Dabas mācībai

Mākslai (mūzika, deja, vizuālā, tēlotājmāksla)

Spēles ar smiltīm un ūdeni

Attīstības
centri

Bērns pats izvēlas, kurā no attīstības centriem vēlas darboties. Attīstības centros bērni strādā mazās grupās, kas ļauj skolotājam katram no mazajiem izzinātājiem pievērst individuālu uzmanību.

Raitu runu palīdz attīstīt logopēds, kurš nodarbības vada individuāli vai mazās grupās. Putnu dārzā vairākas reizes nedēļā bērni mācās angļu valodu, aktīvi kustas fizioterapijas nodarbībās un attīsta savas muzikālās spējas mūzikas nodarbībās.

Dienas gaita

Veram durvis mazajiem apmeklētājiem

Brokastis

Laiks svaigā gaisā

Atpūta

Attīstošas nodarbības

Pavadām mājās

7.30

8.30

9.00

9.30

11.00

12.00

13.00

15.30

16.00

17.00

18.30

Rīta aplis

Nodarbības attīstības centros

Pusdienas

Launags

Laiks svaigā gaisā